ปลัดอำเภอศรีราชา เปิดงานวัน เปิดบ้านสวนฯชล ประจำปี2561 เพื่อส่งเสริมการแสดงออกทางวิชาการ

ปลัดอำเภอศรีราชา เปิดงานวัน เปิดบ้านสวนฯชล ประจำปี2561 เพื่อส่งเสริมการแสดงออกทางวิชาการ

เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2561เวลา10.00ที่ผ่านมาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา นายอภิชาติ คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเกิดงาน งานวันเปิดบ้านสวนฯชล ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โดยมีนายวันชัย ทันสมัย ซึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีนั้น เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะ ทางภาษา เทคโนโลยี นวัตกรรมและการทำงานเพื่อรองรับ10 กลุ่มอุตสาหกรรม สู่บุคคลแห่งศตวรรษที่21 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในการจัดศึกษาแบบบูรณาการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และมีแผนการดำเนินการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่ประชาชนให้ตรงความต้องการและความจำเป็นของแต่ล่ะจังหวัด

เพราะทิศทาง ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆสร้างความคิดเด็กและเยาวชนไปที่ยากยิ่งขึ้นนั้น ถือว่าเป็นความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพของการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นอกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้านและเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ด้านต่างๆ และได้นำประสบการในครั้งนี้ไปปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป ซึ่งภายในงานได้มีคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนใกล้เคียงและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก

Post Author: admin