รัฐมนตรี 2 กระทรวง นำ18 องค์กรลง MOU ดันพัทยาต้นแบบ Tourism for all เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

รัฐมนตรี 2 กระทรวง นำ18 องค์กรลง MOU ดันพัทยาต้นแบบ Tourism for all เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ที่ทุกคน ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ มาท่องเที่ยวได้ ด้วยความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ตามหลักการอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design การออกแบบที่เป็นสากลเป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวล

โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล นายกำพล ตันสัจจา เป็นผู้อำนวยการ สวนนงนุชพัทยา และผู้นำองค์กรต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในงาน


ภายในงานมีการเสวนา FD TALK หัวข้อ “การพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ” จากนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 18 องค์กร ทั้งในส่วนของจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา ททท. อพท. ภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอา หาร รถโดยสารสาธารณะ เพื่อร่วมมือกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการออกแบบและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ให้สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัย ปิดท้าย ด้วยการ โบกธง Tourism for All เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมของเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกวัยและทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ให้ได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น เมื่อทุกแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึก สะดวก ปลอดภัย สะอาด และสวยงาม จะเป็นแรงจูงใจ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยมากยิ่งขึ้น
ขณะที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า “กระทรวงคมนาคมได้ร่วมส่งเสริม และเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งระ บบ รวมถึงสถานีบริการขนส่งมวลชนให้มีอารยสถาปัตย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ให้ได้รับความสะดวก สบาย และปลอดภัย อย่างมีมาตรฐานสากลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง


พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ. อพท. กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนสิงหา คมปีที่แล้ว มีการเปิดงาน Friendly Design Trip การท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล ณ สวนนงนุชพัทยา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการขับเคลื่อน Tourism for All ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ดังนั้น ในปีนี้ อพท. จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ดำเนินการขยายผลต่อเนื่อง ด้วยการเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อประสานส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยมุ่งเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การยกระดับพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่มีมาตรฐานสากล และถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง


อนึ่ง การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) เป็นกระแสการท่องเที่ยวที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หมายถึง การท่องเที่ยวที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงแหล่งท่อง เที่ยว บริการสาธารณะ และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย และปราศจากอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางสภาพร่างกาย อายุ และเพศสภาพ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) จึงเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีขึ้นในเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองพัทยาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323

Post Author: admin