มวยไทยต้องก้องโลก!? ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา ทำ MOU เพื่อพัฒนาการศึกษามวยไทยสู่ระดับโลก(มีคลิป)

มวยไทยต้องก้องโลก!? ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา ทำ MOU เพื่อพัฒนาการศึกษามวยไทยสู่ระดับโลก(มีคลิป)

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (18 พ.ค.61) ที่ห้องประชุมริมบึง สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสวนนงนุชพัทยา นำโดยนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และผู้บริหาร สวนนงนุชพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้เปิดเผยถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ คือ 1 เพื่อรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา/ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) / ฝึกงาน /รับนักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน 2. เพื่อสนับสนุนบุคลากรของสถานประกอบการ ในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และมอบหมายงานที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3. เพื่อสนับสนุน บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ของสถานประกอบการ มาเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา 4. สถานประกอบการ ยินดีและเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และ 5. อื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน โดยเฉพาะการเรียนการสวนวิชามวยไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มีหลักสูตรการเรียนการสอนวิชามวยไทย และสวนนงนุช เองก็มีการจัดการแข่งขันชกมวยไทยทุกสัปดาห์ และมีการถ่ายทอดสด เพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปทั่วโลก

Post Author: admin