ทีเส็บ ดันตราสัญลักษณ์ TMVS การันตีคุณภาพ ชูมาตรฐานสถานที่จัดงาน ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางจัดงานไมซ์แห่งเอเซีย

ทีเส็บ ดันตราสัญลักษณ์ TMVS การันตีคุณภาพ ชูมาตรฐานสถานที่จัดงาน ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางจัดงานไมซ์แห่งเอเซีย

 

การจัดงานไมซ์ในประเทศไทย ทั้งการจัดการงานประชุมองค์กร การจัดงานอีเวนท์ และการจัดงานแสดงสินค้า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 8-10% ในปี 2563 โดยในปัจจุบันมีนักธุรกิจและภาครัฐเข้าร่วมงานไมซ์ทั้งระดับนานาชาติและระดับในประเทศสูงถึง 37 ล้านคน สร้างรายได้สู่เศรษฐกิจไทยถึงปีละ 232,700 แสนล้านบาท กอปรกับปัจจุบันภาครัฐต้องการขับเคลื่อน เศรษฐกิจสู่ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกิจกรรมไมซ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างแบรนด์สินค้า พัฒนาเศรษฐกิจจากการจัดงานให้มีการกระจายการจัดงานให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในภูมิภาคทำให้เกิดความต้องการจัดงานต่างๆจากภาคเอกชน องค์กร สมาคมและภาครัฐ

สสปน หรือ ทีเส็บได้ริเริ่มโครงการ “TMVS”(Thailand MICE Venue Standard) เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยได้สร้างตราสัญลักษณ์“TMVS”เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานโดยตราสัญลักษณ์นี้จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ที่ต้องการจะจัดงานจากองค์กรเอกชน สมาคม และภาครัฐทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้มั่นใจในมาตรฐานสากลของสถานที่จัดงาน อันประกอบด้วยด้านการให้บริการ ด้านกายภาพ ด้านเทคโนโลยี และด้านความยั่งยืนของสถานที่จัดงานนั้นๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 และได้สร้างสร้างจุดแข็งและจุดขายในการจัดงานดึงงานระดับนานาชาติ สู่ประเทศไทย

​“กว่า 5 ปีของการพัฒนาและการส่งเสริมมาตรฐาน TMVS ต้องยอมรับว่ามาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญมากในทุกธุรกิจ เราเข้าใจหัวใจของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการสถานที่จัดงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ศูนย์ประชุม หรือสถานที่ Unconventional Venue ว่าต้องการอะไรในโลกที่มีแรงกดดันและความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสูงมาก ณ ปัจจุบัน ทีเส็บจึงได้เสริม Tool ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainability) เข้ามาเพิ่มศักยภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจทุกครั้งที่มีการจัดงาน” คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าว ทั้งยังชี้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการห้องประชุมหรือโรงแรมต่างๆ ก็ได้ประโยชน์จากมาตรฐาน TMVS “เราจะไม่ได้พูดถึงแค่การปรับตัวของผู้ให้บริการเพียงเท่านั้น แต่เราจะบอกถึงเกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้ให้บริการที่จะทำให้องค์กรสามารถบริหารงบประมาณการใช้บริการห้องประชุมได้มีประสิทธิ์ยิ่งขึ้นและยั่งยืนขึ้น หรือจ่ายน้อยกว่าแต่ได้มากกว่าในระยะยาว โดยการจับมือกับผู้ให้บริการ ที่ผ่านการรับรองโดย TMVS”

ปัจจุบันมาตรฐาน TMVS มีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน 453 แห่งทั่วประเทศแบ่งเป็น 3 ประเภท โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้การส่งเสริมมาตรฐานห้องประชุมประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มศูนย์ประชุม กลุ่มโรงแรมหรือรีสอร์ท และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

1. มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุม (Meeting Rooms) 397 แห่ง 1,093 ห้อง

2. มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venues) 25 แห่ง 29 ฮอล์

3. มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venues) 31 แห่ง

การที่ได้มาซึ่งตราสัญลักษณ์ TMVS ไม่ใช่เรื่องยาก ทีเส็บ มีความพร้อมในการให้องค์ความรู้ มีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามให้คำแนะนำ พร้อมแนวทางขึ้นตอนง่ายๆ ก่อนการตรวจประเมิน เพียง 9 ขั้นตอน

นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มาตรฐานของประเทศไทย จากการพัฒนาจากมาตรฐานระดับชาติ (National Standard) ยกระดับสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (Regional Standard) ภายใต้ชื่อว่า AMVS – ASEAN MICE Venue Standard ตามมติที่ประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดย ทีเส็บ เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดประชุมขึ้นเพื่อหารือถึงการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียนโดยใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยเป็นพื้นฐานในการอ้างอิงทั้งหมด ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติให้ประเทศไทย โดย ทีเส็บ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการจัดประชุม Special Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานของอุตสาหกรรม จนกระทั่ง เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2559 ทีเส็บได้เข้าร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 43 ที่จัดขึ้นที่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

และผลจากการประชุมสรุปว่า “อาเซียนเห็นชอบให้ MICE Venue Standard ที่มาจากมาตรฐานของไทยถูกบรรจุไว้ใน ASEAN Tourism Strategic Plan แผน 10 ปี ระหว่างปี 2559-2568 โดยประเทศไทยได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานไมซ์อาเซียน ดังนั้นมาตรฐานสถานที่การจัดงานประเทศไทย (TMVS) จึงสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย เป็นเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีมาตรฐานสถานที่การจัดงาน ที่ครอบคลุม 3 ประเภท คือ ห้องประชุม (Meeting Room) สถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) และสถานที่การจัดงานพิเศษ (Special Event Venue) มีจำนวนสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานมากที่สุดในอาเซียน ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบมาตรฐานสถานที่จัดงาน และยกระดับสู่อาเซียนภายใต้ชื่อ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) อีกทั้งยังยืนหยัดความเป็นผู้นำศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ ในอาเซียนด้วยมาตรฐานสากล และที่สำคัญที่สุด คือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงาน CVB แห่งแรกของโลกที่สร้างมาตรฐานสถานที่การจัดงาน เพื่อรองรับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมยกระดับการบริการของผู้ประกอบการไมซ์อย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐาน”

สำหรับผู้ใช้บริการที่มองหาสถานที่การจัดงานที่ได้มาตรฐานนั้น ทีเส็บ ยังมี eMarket Place – THAI MICE CONNCENT ที่สามารถเลือกใช้สถานที่ได้จัดงานได้ง่ายๆเช่นกัน เพียงคลิ๊กไปที่ www.thaimiceconnect.com หาเมนูที่เป็นสถานที่การจัดงาน ก็จะสามารถเชื่อมโยงรายชื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเลือกและตัดสินใจสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานอย่างสะดวกและรวดเร็ว

กิจกรรมโครงการ Thailand MICE Standard Partnership ในครั้งนี้ได้นำเสนอหัวข้อ “MICE Dynamic Connection” เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ให้และผู้ใช้บริการธุรกิจไมซ์ สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจยั่งยืนโดยตัวแทนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สสปน. คุณคงธัชปัณณธร บุณยบวรวิวัฒน์บุคลากร 6 แผนกพัฒนาบุคคล กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคุณกมลวรรณ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน ISO 20121 เป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดงาน Event อย่างยั่งยืน หรือ Event Sustainability Management System เพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน Event ใช้เป็นแนวทางในการจัดงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ไม่สร้างให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังการจัดงาน มาร่วมให้คำแนะนำและนำเสนอแคมเปญการจัดประชุมอย่างยั่งยืน อาทิ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ โรงแรมเซ็นทรัล แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ พารากอน ฮอลล์ และบริษัท คิงเม็นส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ ระบุว่า “หากมาตรฐาน TMVS ได้รับการสนับสนุน และผลักดันให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างก็จะยิ่งเป็นการช่วยพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดงานไทยที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว มีศักยภาพในการร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายการจัดงานไมซ์ในเอเซีย และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนในเอเชียต่อไป”

 

Post Author: admin