“นสช.รุ่น 9” จัดกิจกรรม คุยเปรื่องเรื่องสร้างชาติ สร้างคนดี คนเก่ง ก้าวสู่ผู้นำพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (ชมคลิป)

นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 9 สถาบันการสร้างชาติ จัดกิจกรรม คุยเปรื่องเรื่องสร้างชาติ สร้างการมีส่วนร่วมคนดี คนเก่ง ก้าวสู่ผู้นำพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=yvN_2UQBX4k[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 9 ณ KTC Skills Testing Center โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 400 คน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 9 กลุ่มเช็ก จำนวน 12 คน ได้แก่ น.ส.อรัญญา สกุลโกศล นสช.รุ่น 8


นายบรรจง ฉุดพิมาย นสช.รุ่น 7 นายธนบดี มณีสว่างวงศ์ นสช. รุ่น 9 นายวชิระ สำเร็จตระกูล นสช.รุ่น 9 นายวรเศรษฐ์ บัวดอก นสช.รุ่น 9 น.ส.ธรรม์ภัสร ไศยสุภีร์ นสช.รุ่น 9 น.ส.รลินทิพย์ ตั้งทองทวี นสช.รุ่น 9 นายเจริญ บัวบุญชู นสช.รุ่น 9 นาย เฉิงฟู่ แซ่หลี่ นสช.รุ่น 9 นายวิโรจน์ ศรีราช นสช.รุ่น 2 พระมหาธรรศฌ์ปกรณ์ โพธิ์ไทรย์ นสช.รุ่น 9 และพระมหาปริณ วงศ์บางโพ นสช.รุ่น 9 ภายใต้ชื่องาน “คุยเปรื่องเรื่องสร้างชาติ” และโครงการ CCS แรงงานสร้างชาติ ปทุมธานี Model ร่วมกับ มัญจาคีรี Model จ.ขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรวบรวมคนดี คนเก่ง คนกล้า มาเป็นชุมชนคนสร้างชาติ

สำหรับสถาบันการสร้างชาติ จดทะบียนเป็นมูลนิธิภายใต้กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ชื่อ มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร การทำงานของสถาบันฯ มุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างความเป็นผู้นำ นักบริหารบนฐานคุณธรรมให้แก่ผู้เรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันจัดขึ้น และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งที่สถาบันดำเนินการเองและร่วมสนับสนุน ให้พัฒนาความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ช่วยสร้างสรรค์การพัฒนาชาติในบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน เพื่อพร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป

Post Author: admin