หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ ให้เกียรติเป็น”ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ของ “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” เพื่อช่วยเหลือและให้ความดูแลกับประชาชนคนพิการในประเทศไทย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า

หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ ให้เกียรติเป็น”ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ของ “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” เพื่อช่วยเหลือและให้ความดูแลกับประชาชนคนพิการในประเทศไทย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า

 


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สำนักเลขานุการ “หม่อมราชวงศ์ ปณิธานจรูญโรจน์ ” ได้ออกหนังสือ การรับเชิญเป็น ฎประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ของ “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” ตามที่ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ทำหนังสือกราบเรียนเชิญ หม่อมราชวงศ์ปณิธาน อจรูญโรจน์ เป็น”ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ของ “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” เนื่องด้วยสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เป็นองค์กรของคนพิการจากการรวมกลุ่มของ “แรงงานคนพิการไทย” ตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานให้คนพิการมีโอกาสประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่นโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้มีคนพิการที่ทำงานในสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550 ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ซึ่งมีประมาณกว่า 36,500 คน ทั่วประเทศและยังมีคนพิการที่ยังว่างงานมากกว่าอีก 100,000 คนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์การจ้างงานเพราะด้วยเหตุปัจจัยหลากหลายด้านทั้งคนพิการและสถานประกอบการ


โดยการนี้ทางสมาคมมีวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการและครอบครัวคนพิการ รวมถึงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต เพื่อคนพิการไทย” ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและยังเป็นการสร้างคุณค่าคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการต่อไป ทางสมาคมฯจึงกราบเรียนเชิญ “หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์” ได้โปรดเมตตาเป็น”ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ของ “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” เพื่อเป็นเกียรติ ร่มโพธิ์ร่มไทร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริหารรวมถึงสมาชิกและประชาชนคนพิการ ในครั้งนี้

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ยังได้กล่าว ขอกราบขอบพระคุณหม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ ที่ได้ให้เกียรติเป็น “ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ของ “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” และขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนพิการ จะตั้ง ใจตั้งมั่น ปฏิบัติหน้าที่ และหมั่นสร้างคุณงามความดี เพื่อตอบแทน สังคมและประเทศชาติ สืบต่อไป และจะเป็นองค์กรที่ตั้งใจตั้งมั่น ที่จะคุ้มครอง ปกป้อง และส่งเสริม สิทธิสวัสดิการ ของคนพิการ ให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม กับบุคคลอื่น โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และยังจะสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ครอบครัวของคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป

Post Author: admin